Spring til indhold
Luk

Fra idé til virkelighed

Projektet tog sin begyndelse i 2008 og er planlagt til at slutte i 2020. Her finder du den overordnede tidsplan for hele projektet.

Byggeriet på Thomas B. Thriges Gade startede i juni 2014
Se meget mere om selve byggeriet og byggeprocessen her 


TIDSPLAN

2008

Projektet blev besluttet
Et enigt Byråd besluttede at omdanne Thomas B. Thriges Gade fra gade til by. Byrådets overordnede vision med omdannelse af Thomas B. Thriges Gade er at udvikle en sammenhængende og bæredygtig by med fokus på et aktivt byliv.
Læs mere om det politiske beslutningsgrundlag og borgerinddragelsen der gik forud her

2010

Partnerskab blev etableret
Partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania blev godkendt i byrådet den 26. maj 2010. Projektet udgør en værdi af ca. 710 millioner kr. eksklusiv moms. 510 millioner er finansieret, og salg af byggeretter og parkering skal finansiere det resterende beløb. Realdania og Odense Kommune støtter projektet med 255 millioner hver.

Bygherrerådgiver blev udpeget
COWI A/S blev tilknyttet som bygherrerådgiver og skal i hele projektet bistå i forbindelse med planlægning og realisering af opgaven, herunder rådgivning vedrørende planlægning, trafik, etablering af parkeringsanlæg og byggeri, anlægsarbejde, interessentinddragelse m.m. 

Prækvalifikation
Partnerskabet mellem Realdania og Odense Kommune indbød den 25. oktober 2010 til prækvalifikation på en international projektkonkurrence, Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. Konkurrencen skulle lede til det endelige projektforslag.

Inddragelse af interesseorganisationer
En række interesseorganisationer blev inddraget i planlægningen af projektet.
Læs mere her

2011


Projektkonkurrence
Projektkonkurrence blev udskrevet den 4. marts 2011, og de syv prækvalificerede rådgiver-teams skulle komme med hver deres bud på, hvordan omdannelsen fra gade til by gøres bedst muligt.

Vindere af fase 1
Vinderne af fase 1. i arkitektkonkurrencen blev offentliggjort.

Forslagene var udstillet i Odense Adelige Jomfrukloster i perioden 11. august 2011-19. august 2011.

2012

Vinder blev udpeget 
Vinderen af arkitekkonkurrencen blev udpeget den 28. februar 2012, og vinderforslaget blev udstillet i projektets røde Infoboks, som står på Fisketorvet. Vinderen blev Entasis med underrådgivere.

Borger input

Borgere og andre blev opfordret til at komme med idéer og forslag til viderebearbejdningen af vinderprojektet.

Arkæologiske prøveboringer
I april blev de indledende prøveboringer på I. Wilhelm Verners Plads foretaget og i weekenderne på Thomas B. Thriges Gade.

2013 - 2015

Detaljerings-, projekterings- og udbudsfase
Projektsekretariatet arbejdede sammen med projektets rådgivere og Entasis om at videreudvikle vinderprojektet.

Borgernes forslag og idéer blev taget med i dette arbejde. Naboer, erhvervsliv og andre særlige interessenter blev inviteret med i selve planlægningsarbejdet.

Salg og udbud af byggerretter og parkeringsfaciliteter.

Arkæologiske udgravninger
Arkæologiske undersøgelser og diverse jord- og ledningsarbejde begyndte.

VVM
På baggrund af det vindende arkitektforslag udarbejdede man kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-screening (vurdering af virkninger på miljøet) samt VVM-redegørelse.

I forbindelse med udarbejdelse af VVM var der to offentlighedsfaser, hvor borgere og andre kunne komme med forslag til undersøgelsen.
Første offentlighedsfase var i 2013. Anden offentlighedsfase var i 2014.

Undersøgelse af projektets virkning på miljøet blev afsluttet og offentliggjort i 2014.

Borgermøder
Der blev afholdt en række borgermøder, dels med naboer til projektområdet og dels med alle interesserede borgere i forbindelse med VVM-undersøgelsen i løbet af 2013 og 2014.

Entrepriseudbud af p-anlæg

Åbning af Odins Bro

Den nye kanalforbindelse, Odens Bro, åbnede i 2014. Broen udgør det sidste led i Odenses nye ringgade, og med den blev det muligt at føre den gennemkørende trafik uden om Odenses centrum.   

Nordlige del af Thomas B. Thriges Gade lukkes for biltrafik
Gaden blev lukket fra Østre Stationsvej til Hans Jensens Stræde.

Midlertidige aktiviteter sættes i gang

Læs mere her

Fortsat tilgængelighed i området
Der vil stadig kunne bringes varer til butikker og udrykningskøretøjer kan fortsat køre på ruten.
Bybusser vil i et vist omfang fortsat køre på ruten.

P-anlæg 
Byggeriet af 1. etape af p-faciliteterne blev påbegyndt, da vejen blev lukket.  

2016

Byggeriet i den sydlige del af projektområdet begynder
Der lukkes for trafik på strækningen fra Hans Jensens Stræde og til Odense å.
Først bygges p-kælderen og derefter husene over jorden.

Den nordlige p-kælder står færdig og kan tages i brug
Over jorden er husene i den nordlige del også ved at være klar til at blive taget i brug.

2017
Byrummet foran Odeon står færdigt.

2018
Hans Jensens Stræde åbner i sin fulde udstrækning

Efterår/vinter kommer der låg på p-kælder syd.


2019
Den lille bypark Rosenhaven står færdig

De sydlige byggerier over jorden går i gang


Den sydlige del af p-kælderen åbner
Den nordlige og sydlige del forbindes med en tunnel.

De sidste byggerier over jorden i den nordlige del står færdige.

2020
Fodgængerforbindelse mellem Overgade og Vestergade genoprettes

2021
De sidste byrum står færdige.